องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
ว่าง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล