องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
นางณิชกมนภา ขวาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางณิชกมนภา ขวาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางนุชนาถ ซาซุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนุชนาถ ซาซุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 319