องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน หมู่ 5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0005

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 089-7156518
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 089-7156518
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด

โทร : 086-6433914
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 095-1986147
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-2187143
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร : 089-8413226
account_box สำนักปลัด
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นางสาวสิริรัตน์ แพนไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 087-9525914
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
นายตนัย เสาวรา
นิติกรชำนาญการ
นางณิชกมนภา ขวาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางณิชกมนภา ขวาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์สิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ)
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางปริมประภา รักษาภักดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางนุชนาถ ซาซุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนุชนาถ ซาซุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวฝนทอง ดวงก้งแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ รังสิมานพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรุณี นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าอากาศเอกพิริยะ หล้าสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยชำนาญงาน
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริพร ข่วงสิมมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ วิเชฏฐพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายพีระพงศ์ แก้วดอนหัน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายบุญยัง เบ้าเพิ้ง
พนักงานขับรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายแสนศักดิ์ วัดชุม
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายนิกร ทีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชัย คำดี
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายไกรษร กันยาณาม
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยะ สีบุญลอด
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายจำลอง อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ พิทักษ์กุล
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายปราโมทย์ สุกุมาลย์
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายนรภัทร หล้าสีดา
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายธนเดช แก้วดอนหัน
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นายมานิตย์ อุราเพ็ญ
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวดาหวัน ดอนชารี
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภาพร ละคำภา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
account_box กองคลัง
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเดือนเพ็ญ ชาตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวอรรจมาภรณ์ แววมณีธนวดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางรุ่งนภา ปะมาคะเต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางพิกุล จุลลาบุดดี
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
นางพิกุล จุลลาบุดดี
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางอนงค์จิตร แก้วตีนแท่น
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลจ)
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิริรัตน์ นาใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นายมณเทียร ชินวงษ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
นางฐิตินันท์ พิศพรรณ์
คนงาน (จัดเก็บค่ากำจัดขยะ)
account_box กองช่าง
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชาญศักดิ์ แสนสีหา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพรนภา ด่านกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายชาญชัย ด่านซ้าย
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ
นายกมล สีทาโส
พนักงานสูบน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226
นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสายฝน จันทร์อาภาส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรอุมา มาปัสสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางสาวอรอุมา มาปัสสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางอุมาพร ศรีแก้วน้ำใส
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางอุมาพร ศรีแก้วน้ำใส
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางพรไพร ด้านคำมี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางพรไพร ด้านคำมี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนันทิกานต์ เข่งหุ่ง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนันทิกานต์ เข่งหุ่ง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวสุเพ็ญพักตร์ ละคำภา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวสุเพ็ญพักตร์ ละคำภา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนิตยา นามปากดี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางนิตยา นามปากดี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสิริวิไล เรียนชารี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสิริวิไล เรียนชารี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวอธิฤทัยรัตน์ ราชำ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวอธิฤทัยรัตน์ ราชำ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชัญญภัทร ร่มจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางชัญญภัทร ร่มจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box ผู้นำชุมชน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
นายสมพงษ์ โตนา
กำนันตำบลดอนหัน
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
นายชัยรัตน์ นามแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านดอนหัน
นายธนพันธ์ ปากบั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
นายธนพันธ์ ปากบั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านดอนแดง
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านโนนเขวา
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
นายสุริยา เทพโภชน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านเหล่านกชุม
นายนิกร สุกุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายนิกร สุกุมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
นายมาโนช จันทะบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านดอนน้อย
นายวิรัตน์ เถาวัลย์ราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
นายวิรัตน์ เถาวัลย์ราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านโนนตุ่น
นายวชิระ ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
นายวชิระ ประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสว่างมรรคา
นายอุทัย สิทธิวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
นายอุทัย สิทธิวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านท่าแร่
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
นางบังอร เทวะเส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายบุญแนม สายทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
นายบุญแนม สายทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านเหล่าพัฒนา
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายสิทธิชัย พิมพ์สิม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหนองหญ้าแพรก
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
นายบัวภา ถามะณีศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านดอนหัน
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
นายสังวาลย์ ชมสีดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
บ้านดอนเจริญ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 321