องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี ๒๕๖6 ภายใต้หัวข้อ “อีสานมีดี"
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service- poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่งเรื่องเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ-One-Stop-Service poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อใช้ในการประเมินภาษีประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การยืนยันสิทธิของผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ทะเบียนถนนลาดยาง ถนนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภแเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ทะเบียนถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภแเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ทะเบียนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภแเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)กรณีคุณสมบัติตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนหันประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ของประชาชน อย่าลืมไปชำระภาษีภายในกำหนดกันนะคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รานงานฐานข้อมูลคนพิการตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานแบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2566 "ดอนหันเกมส์ ครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15