องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร
ปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 087-2311475
นายเลิศชัย สร้อยทอง
รองปลัด อบต.ดอนหัน
โทร : 081-0060211
นายอาคม ฤทธิ์ตา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-6433914
นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-1986147
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2187143
นางรัตติยา สร้อยทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 089-8413226