messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชนตำบลดอนหัน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
find_in_page เอกสารเผยแพร่ การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ขั้นตอนการทำงานทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาริชย์อิเล็กทรอริกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เอกสารคำแนะนำจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
เอกสารคำแนะนำจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เอกสารคำแนะนำจดทะเบียนตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2