messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีรับโอนหรือคัดเลือกเพื่อรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1