ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง