ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กษ 2411 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง