ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง