ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าแพรก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง