ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย บ้านนายกัณหา โนนสว่าง - สามแยกโรงเรียนดอนหันวิทยาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง