ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สายหน้าวัดบึงบาล - โรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง