ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง