ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง