ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชลาวาส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง