messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศมาตรฐานการประหยัดพลังงาน อบต.ดอนหัน
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 110
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย้รื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตออกหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 110
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ว89
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 99