องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
folder คำสั่ง อบต.
insert_drive_file การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คำสั่งที่ 365/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่่วม One Stop Service poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1486
insert_drive_file คำสั่งที่ 336/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file คำสั่งที่ 344/2562 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file คำสั่งที่ 333/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล (8 ตุลาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file คำสั่งที่ 332/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file คำสั่งที่ 415/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการปิดและปลดประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file คำสั่งที่ 412/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ (ตามแบบ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file คำสั่งที่ 408/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file คำสั่งที่ 409/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file คำสั่งที่ 410/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file คำสั่งที่ 411/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันและผู้บันทึกทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file คำสั่งที่ 386/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file คำสั่งที่ 388/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกรรับ-จ่ายประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file คำสั่งที่ 389/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1642
insert_drive_file คำสั่งที่ 377/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1